New update frequency - every 15 minutes on stats page!

艦艇 - 英國


主力艦 巡洋艦 驅逐艦 航空母艦 加值艦艇
I Black Swan
Black Swan
類型: 巡洋艦
勝率: 50.88%
平均傷害: 6 659
平均擊毀: 1.09
擊毀沉沒比: 1.97
II Weymouth
Weymouth
類型: 巡洋艦
勝率: 47.52%
平均傷害: 13 732
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.98
Medea
Medea
類型: 驅逐艦
勝率: 44.75%
平均傷害: 12 577
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.28
III Bellerophon
Bellerophon
類型: 主力艦
勝率: 49.85%
平均傷害: 28 011
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.59
Caledon
Caledon
類型: 巡洋艦
勝率: 49.25%
平均傷害: 16 712
平均擊毀: 0.68
擊毀沉沒比: 0.95
Valkyrie
Valkyrie
類型: 驅逐艦
勝率: 48.94%
平均傷害: 16 952
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.24
Dreadnought
Dreadnought
類型: 主力艦
勝率: 54.29%
平均傷害: 32 589
平均擊毀: 1.06
擊毀沉沒比: 1.98
IV Orion
Orion
類型: 主力艦
勝率: 52.94%
平均傷害: 41 731
平均擊毀: 1.08
擊毀沉沒比: 2.15
Danae
Danae
類型: 巡洋艦
勝率: 51.15%
平均傷害: 19 155
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 0.93
Wakeful
Wakeful
類型: 驅逐艦
勝率: 49.79%
平均傷害: 18 490
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.04
Hermes
Hermes
類型: 航空母艦
勝率: 51.47%
平均傷害: 24 721
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 2.2
V Iron Duke
Iron Duke
類型: 主力艦
勝率: 51.19%
平均傷害: 39 013
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.44
Emerald
Emerald
類型: 巡洋艦
勝率: 48.85%
平均傷害: 18 819
平均擊毀: 0.54
擊毀沉沒比: 0.72
Hawkins
Hawkins
類型: 巡洋艦
勝率: 49.66%
平均傷害: 20 749
平均擊毀: 0.47
擊毀沉沒比: 0.68
Acasta
Acasta
類型: 驅逐艦
勝率: 49.79%
平均傷害: 17 267
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.87
VI Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
類型: 主力艦
勝率: 50.48%
平均傷害: 42 153
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.27
Leander
Leander
類型: 巡洋艦
勝率: 52.35%
平均傷害: 30 963
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.22
Devonshire
Devonshire
類型: 巡洋艦
勝率: 52.53%
平均傷害: 35 270
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 1.12
Icarus
Icarus
類型: 驅逐艦
勝率: 51.61%
平均傷害: 21 108
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.03
Furious
Furious
類型: 航空母艦
勝率: 51.22%
平均傷害: 39 682
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 2.71
VII King George V
King George V
類型: 主力艦
勝率: 52.33%
平均傷害: 56 541
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.6
Fiji
Fiji
類型: 巡洋艦
勝率: 52.19%
平均傷害: 40 747
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.44
Surrey
Surrey
類型: 巡洋艦
勝率: 52.87%
平均傷害: 45 193
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.39
Jervis
Jervis
類型: 驅逐艦
勝率: 52.81%
平均傷害: 27 556
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.28
Nelson
Nelson
類型: 主力艦
勝率: 54.09%
平均傷害: 60 636
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 1.64
VIII Monarch
Monarch
類型: 主力艦
勝率: 50.87%
平均傷害: 57 413
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.21
Edinburgh
Edinburgh
類型: 巡洋艦
勝率: 50.94%
平均傷害: 39 628
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.1
Albemarle
Albemarle
類型: 巡洋艦
勝率: 53.1%
平均傷害: 50 677
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.27
Lightning
Lightning
類型: 驅逐艦
勝率: 52.83%
平均傷害: 33 462
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.3
Implacable
Implacable
類型: 航空母艦
勝率: 49.31%
平均傷害: 53 243
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 3.63
Vanguard
Vanguard
類型: 主力艦
勝率: 49.97%
平均傷害: 55 239
平均擊毀: 0.65
擊毀沉沒比: 1.27
IX Lion
Lion
類型: 主力艦
勝率: 50.39%
平均傷害: 71 199
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.36
Neptune
Neptune
類型: 巡洋艦
勝率: 49.94%
平均傷害: 48 755
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.11
Drake
Drake
類型: 巡洋艦
勝率: 54.58%
平均傷害: 71 981
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.86
Jutland
Jutland
類型: 驅逐艦
勝率: 52.54%
平均傷害: 39 557
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.48
X Conqueror
Conqueror
類型: 主力艦
勝率: 50.25%
平均傷害: 99 943
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.67
Minotaur
Minotaur
類型: 巡洋艦
勝率: 49.28%
平均傷害: 63 764
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.44
Goliath
Goliath
類型: 巡洋艦
勝率: 52.62%
平均傷害: 86 226
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.79
Daring
Daring
類型: 驅逐艦
勝率: 52.37%
平均傷害: 46 329
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.45
Audacious
Audacious
類型: 航空母艦
勝率: 49.82%
平均傷害: 82 503
平均擊毀: 0.93
擊毀沉沒比: 4.78

其他戰艦

Campbeltown
Campbeltown
階級: III
勝率: 53.05%
平均傷害: 21 462
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.27
Exeter
Exeter
階級: V
勝率: 53.79%
平均傷害: 28 999
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.15
Ark Royal
Ark Royal
階級: VI
勝率: 52.84%
平均傷害: 39 226
平均擊毀: 0.82
擊毀沉沒比: 3.06
London
London
階級: VI
勝率: 50.47%
平均傷害: 33 328
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.03
Gallant
Gallant
階級: VI
勝率: 51.91%
平均傷害: 24 937
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.18
Warspite
Warspite
階級: VI
勝率: 51%
平均傷害: 43 203
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.45
Duke of York
Duke of York
階級: VII
勝率: 50.91%
平均傷害: 51 999
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.39
Belfast
Belfast
階級: VII
勝率: 55.34%
平均傷害: 45 495
平均擊毀: 0.91
擊毀沉沒比: 1.63
Hood
Hood
階級: VII
勝率: 50.62%
平均傷害: 48 464
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.44
Cossack
Cossack
階級: VIII
勝率: 51.06%
平均傷害: 33 287
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.25
Cheshire
Cheshire
階級: VIII
勝率: 50.59%
平均傷害: 46 424
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.23
Indomitable
Indomitable
階級: VIII
勝率: 51.9%
平均傷害: 66 185
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 4.77
Thunderer
Thunderer
階級: X
勝率: 50.79%
平均傷害: 98 302
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.7