New update frequency - every 15 minutes on stats page!

艦艇 - 日本


主力艦 巡洋艦 驅逐艦 航空母艦 加值艦艇
I Hashidate
Hashidate
類型: 巡洋艦
勝率: 50.28%
平均傷害: 10 121
平均擊毀: 1
擊毀沉沒比: 1.83
II Chikuma
Chikuma
類型: 巡洋艦
勝率: 48.65%
平均傷害: 13 484
平均擊毀: 0.59
擊毀沉沒比: 0.91
Umikaze
Umikaze
類型: 驅逐艦
勝率: 48.75%
平均傷害: 12 813
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.08
III Kawachi
Kawachi
類型: 主力艦
勝率: 49.68%
平均傷害: 19 544
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.18
Tenryū
Tenryū
類型: 巡洋艦
勝率: 48.82%
平均傷害: 17 756
平均擊毀: 0.68
擊毀沉沒比: 0.95
Wakatake
Wakatake
類型: 驅逐艦
勝率: 48.63%
平均傷害: 15 497
平均擊毀: 0.65
擊毀沉沒比: 0.91
IV Myōgi
Myōgi
類型: 主力艦
勝率: 48.67%
平均傷害: 24 863
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 1.09
Kuma
Kuma
類型: 巡洋艦
勝率: 51.28%
平均傷害: 23 578
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.03
Isokaze
Isokaze
類型: 驅逐艦
勝率: 50.59%
平均傷害: 22 244
平均擊毀: 0.82
擊毀沉沒比: 1.21
Hōshō
Hōshō
類型: 航空母艦
勝率: 52.15%
平均傷害: 30 935
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 2.82
Ishizuchi
Ishizuchi
類型: 主力艦
勝率: 52.63%
平均傷害: 33 345
平均擊毀: 0.89
擊毀沉沒比: 1.48
V Kongō
Kongō
類型: 主力艦
勝率: 49.96%
平均傷害: 32 955
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.31
Furutaka
Furutaka
類型: 巡洋艦
勝率: 49.68%
平均傷害: 21 330
平均擊毀: 0.55
擊毀沉沒比: 0.77
Mutsuki
Mutsuki
類型: 驅逐艦
勝率: 48.61%
平均傷害: 18 631
平均擊毀: 0.56
擊毀沉沒比: 0.83
Minekaze
Minekaze
類型: 驅逐艦
勝率: 50.65%
平均傷害: 24 848
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.22
VI Fusō
Fusō
類型: 主力艦
勝率: 51.09%
平均傷害: 44 048
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.62
Aoba
Aoba
類型: 巡洋艦
勝率: 50.53%
平均傷害: 27 414
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.93
Fubuki
Fubuki
類型: 驅逐艦
勝率: 48.58%
平均傷害: 20 804
平均擊毀: 0.56
擊毀沉沒比: 0.8
Hatsuharu
Hatsuharu
類型: 驅逐艦
勝率: 51.95%
平均傷害: 24 448
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.09
Ryūjō
Ryūjō
類型: 航空母艦
勝率: 51.51%
平均傷害: 40 492
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 3.67
VII Nagato
Nagato
類型: 主力艦
勝率: 49.46%
平均傷害: 47 808
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 1.35
Myōkō
Myōkō
類型: 巡洋艦
勝率: 50.87%
平均傷害: 36 045
平均擊毀: 0.68
擊毀沉沒比: 1.11
Akatsuki
Akatsuki
類型: 驅逐艦
勝率: 49.47%
平均傷害: 26 246
平均擊毀: 0.65
擊毀沉沒比: 0.97
Shiratsuyu
Shiratsuyu
類型: 驅逐艦
勝率: 53.21%
平均傷害: 31 634
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.38
VIII Amagi
Amagi
類型: 主力艦
勝率: 51.07%
平均傷害: 56 219
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.43
Mogami
Mogami
類型: 巡洋艦
勝率: 50.32%
平均傷害: 40 747
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.02
Kagerō
Kagerō
類型: 驅逐艦
勝率: 49.42%
平均傷害: 29 468
平均擊毀: 0.62
擊毀沉沒比: 0.99
Akizuki
Akizuki
類型: 驅逐艦
勝率: 51.97%
平均傷害: 37 532
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.11
Shōkaku
Shōkaku
類型: 航空母艦
勝率: 50.16%
平均傷害: 54 394
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 4.47
Atago
Atago
類型: 巡洋艦
勝率: 49.34%
平均傷害: 36 466
平均擊毀: 0.57
擊毀沉沒比: 0.98
IX Izumo
Izumo
類型: 主力艦
勝率: 48.25%
平均傷害: 57 827
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 1
Ibuki
Ibuki
類型: 巡洋艦
勝率: 49.9%
平均傷害: 51 362
平均擊毀: 0.62
擊毀沉沒比: 1.2
Yūgumo
Yūgumo
類型: 驅逐艦
勝率: 48.85%
平均傷害: 35 503
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.07
Kitakaze
Kitakaze
類型: 驅逐艦
勝率: 52.04%
平均傷害: 49 090
平均擊毀: 0.82
擊毀沉沒比: 1.31
Azuma
Azuma
類型: 巡洋艦
勝率: 52.49%
平均傷害: 72 503
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.65
X Yamato
Yamato
類型: 主力艦
勝率: 48.75%
平均傷害: 83 709
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.31
Zaō
Zaō
類型: 巡洋艦
勝率: 49.11%
平均傷害: 75 368
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.55
Shimakaze
Shimakaze
類型: 驅逐艦
勝率: 49.05%
平均傷害: 45 774
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.24
Harugumo
Harugumo
類型: 驅逐艦
勝率: 50.21%
平均傷害: 55 629
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.18
Hakuryū
Hakuryū
類型: 航空母艦
勝率: 49.33%
平均傷害: 81 283
平均擊毀: 0.91
擊毀沉沒比: 4.88

其他戰艦

Tachibana Lima
Tachibana Lima
階級: II
勝率: 52.65%
平均傷害: 14 534
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 1.49
Tachibana
Tachibana
階級: II
勝率: 52.39%
平均傷害: 14 869
平均擊毀: 0.89
擊毀沉沒比: 1.34
Mikasa
Mikasa
階級: II
勝率: 53.6%
平均傷害: 13 619
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.16
Katori
Katori
階級: III
勝率: 56.02%
平均傷害: 27 799
平均擊毀: 0.98
擊毀沉沒比: 1.67
Yūbari
Yūbari
階級: IV
勝率: 52.06%
平均傷害: 23 601
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.15
Iwaki Alpha
Iwaki Alpha
階級: IV
勝率: 57.28%
平均傷害: 32 034
平均擊毀: 1.13
擊毀沉沒比: 1.79
Hosho (<30.01.2019)
Hosho (<30.01.2019)
階級: IV
勝率: 52.1%
平均傷害: 38 442
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 2.47
Fūjin
Fūjin
階級: V
勝率: 57.05%
平均傷害: 33 643
平均擊毀: 1.12
擊毀沉沒比: 2.01
ARP Kongō
ARP Kongō
階級: V
勝率: 52.86%
平均傷害: 38 956
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.6
Zuiho (<30.01.2019)
Zuiho (<30.01.2019)
階級: V
勝率: 51.78%
平均傷害: 42 253
平均擊毀: 0.86
擊毀沉沒比: 2.52
Kamikaze R
Kamikaze R
階級: V
勝率: 56.66%
平均傷害: 34 285
平均擊毀: 1.14
擊毀沉沒比: 1.98
ARP Kirishima
ARP Kirishima
階級: V
勝率: 52.38%
平均傷害: 37 811
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.49
Yahagi
Yahagi
階級: V
勝率: 53.56%
平均傷害: 27 450
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.08
Kamikaze
Kamikaze
階級: V
勝率: 58.6%
平均傷害: 36 959
平均擊毀: 1.21
擊毀沉沒比: 2.33
ARP Hiei
ARP Hiei
階級: V
勝率: 52.26%
平均傷害: 37 796
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.46
ARP Haruna
ARP Haruna
階級: V
勝率: 51.86%
平均傷害: 36 927
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.49
Shinonome
Shinonome
階級: VI
勝率: 54.8%
平均傷害: 30 684
平均擊毀: 0.89
擊毀沉沒比: 1.43
Mutsuki (< 01.12.2016)
Mutsuki (< 01.12.2016)
階級: VI
勝率: 49.5%
平均傷害: 21 954
平均擊毀: 0.59
擊毀沉沒比: 0.95
Mutsu
Mutsu
階級: VI
勝率: 51.37%
平均傷害: 46 031
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.38
Ryujo (<30.01.2019)
Ryujo (<30.01.2019)
階級: VI
勝率: 51.54%
平均傷害: 39 813
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 2.74
Southern Dragon
Southern Dragon
階級: VII
勝率: 49.95%
平均傷害: 35 139
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 0.98
ARP Nachi
ARP Nachi
階級: VII
勝率: 52.97%
平均傷害: 41 271
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.25
Kaga (<30.01.2019)
Kaga (<30.01.2019)
階級: VII
勝率: 55.59%
平均傷害: 63 346
平均擊毀: 1.22
擊毀沉沒比: 5.44
Hiryu (<30.01.2019)
Hiryu (<30.01.2019)
階級: VII
勝率: 50.65%
平均傷害: 48 192
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 3.65
Yūdachi
Yūdachi
階級: VII
勝率: 52.75%
平均傷害: 32 786
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.37
ARP Haguro
ARP Haguro
階級: VII
勝率: 49%
平均傷害: 30 697
平均擊毀: 0.57
擊毀沉沒比: 0.85
Hatsuharu (< 01.12.2016)
Hatsuharu (< 01.12.2016)
階級: VII
勝率: 49.66%
平均傷害: 22 615
平均擊毀: 0.59
擊毀沉沒比: 0.95
Ashitaka
Ashitaka
階級: VII
勝率: 49.58%
平均傷害: 50 475
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.36
ARP Ashigara
ARP Ashigara
階級: VII
勝率: 49.49%
平均傷害: 32 327
平均擊毀: 0.59
擊毀沉沒比: 0.88
Eastern Dragon
Eastern Dragon
階級: VII
勝率: 49.21%
平均傷害: 33 415
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.96
ARP Myōkō
ARP Myōkō
階級: VII
勝率: 51.45%
平均傷害: 34 802
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.1
Shokaku (<30.01.2019)
Shokaku (<30.01.2019)
階級: VIII
勝率: 51.58%
平均傷害: 55 769
平均擊毀: 0.84
擊毀沉沒比: 4.49
Fubuki (< 01.12.2016)
Fubuki (< 01.12.2016)
階級: VIII
勝率: 49.23%
平均傷害: 28 278
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1
Kaga
Kaga
階級: VIII
勝率: 50.1%
平均傷害: 59 178
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 3.75
Asama
Asama
階級: VIII
Atago B
Atago B
階級: VIII
勝率: 51.58%
平均傷害: 46 079
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.24
Kii
Kii
階級: VIII
勝率: 50.05%
平均傷害: 51 780
平均擊毀: 0.65
擊毀沉沒比: 1.16
ARP Takao
ARP Takao
階級: VIII
勝率: 51.47%
平均傷害: 41 336
平均擊毀: 0.62
擊毀沉沒比: 1.02
HSF Harekaze
HSF Harekaze
階級: VIII
勝率: 50.05%
平均傷害: 28 145
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.94
Asashio B
Asashio B
階級: VIII
勝率: 52.13%
平均傷害: 53 254
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.52
AL Yukikaze
AL Yukikaze
階級: VIII
勝率: 51.7%
平均傷害: 36 288
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.46
Asashio
Asashio
階級: VIII
勝率: 51.95%
平均傷害: 53 185
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.55
Arashi
Arashi
階級: VIII
Musashi
Musashi
階級: IX
勝率: 53.2%
平均傷害: 84 153
平均擊毀: 0.86
擊毀沉沒比: 1.64
Kagero (< 01.12.2016)
Kagero (< 01.12.2016)
階級: IX
勝率: 49.21%
平均傷害: 34 678
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.2
Taiho (<30.01.2019)
Taiho (<30.01.2019)
階級: IX
勝率: 52.31%
平均傷害: 80 855
平均擊毀: 1.14
擊毀沉沒比: 7.32
Yoshino
Yoshino
階級: X
勝率: 48.73%
平均傷害: 77 893
平均擊毀: 0.68
擊毀沉沒比: 1.43
Hayate
Hayate
階級: X
勝率: 54.91%
平均傷害: 52 339
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.53
Shikishima
Shikishima
階級: X
Hakuryu (<30.01.2019)
Hakuryu (<30.01.2019)
階級: X
勝率: 47.77%
平均傷害: 94 888
平均擊毀: 1.24
擊毀沉沒比: 6.93