Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu

Warships compare" class="btn btn-default"/>

All warships in top configuration

Musashi

ญี่ปุ่น, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Missouri

สหรัฐอเมริกา, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Izumo

ญี่ปุ่น, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Lion

สหราชอาณาจักร, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Friedrich der Große

เยอรมนี, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Alsace

ฝรั่งเศส, เรือประจัญบาน, ระดับ IX

Iowa

สหรัฐอเมริกา, เรือประจัญบาน, ระดับ IX
ความสามารถอยู่รอด
98

ความสามารถอยู่รอด 97 300
97

ความสามารถอยู่รอด 78 300
97

ความสามารถอยู่รอด 78 900
85

ความสามารถอยู่รอด 67 900
98

ความสามารถอยู่รอด 84 300
86

ความสามารถอยู่รอด 69 000
97

ความสามารถอยู่รอด 79 000
อำนาจการยิง
89

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 26.5 km
การกระจายสูงสุด 274 m
เวลาการหมุน 180 องศา 72 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
460 มม./45 Type94 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 7300
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 35 %
Damage per Salvo 65 700
Damage per Minute 131 400
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 14800
Damage per Salvo 133 200
Damage per Minute 266 400
92

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 23.4 km
การกระจายสูงสุด 293 m
เวลาการหมุน 180 องศา 45 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
406 mm/50 Mk7 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5700
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 36 %
Damage per Salvo 51 300
Damage per Minute 102 600
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13500
Damage per Salvo 121 500
Damage per Minute 243 000
92

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 13
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 21.7 km
การกระจายสูงสุด 240 m
เวลาการหมุน 180 องศา 40 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
410 มม./50 10th Year Type 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 6500
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 30 %
Damage per Salvo 58 500
Damage per Minute 117 000
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 12900
Damage per Salvo 116 100
Damage per Minute 232 200
90

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 8
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 20.7 km
การกระจายสูงสุด 267 m
เวลาการหมุน 180 องศา 45 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
419 mm/45 Mk II 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 7200
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 48 %
Damage per Salvo 64 800
Damage per Minute 129 600
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13000
Damage per Salvo 117 000
Damage per Minute 234 000
90

ป้อมปืนหลัก 4
ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 20.3 km
การกระจายสูงสุด 265 m
เวลาการหมุน 180 องศา 32.73 s
อัตราการยิง 1.9 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 31.6 s
ชุดปืนหลัก
420 มม. L/48 Drh LC/40 4 x 2
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5000
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 41 %
Damage per Salvo 40 000
Damage per Minute 76 000
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13500
Damage per Salvo 108 000
Damage per Minute 205 200
89

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 15
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 18.4 km
การกระจายสูงสุด 246 m
เวลาการหมุน 180 องศา 36 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
380 มม./45 Mle 1935 3 x 4
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5400
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 36 %
Damage per Salvo 64 800
Damage per Minute 129 600
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 11900
Damage per Salvo 142 800
Damage per Minute 285 600
92

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 23.3 km
การกระจายสูงสุด 293 m
เวลาการหมุน 180 องศา 45 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
406 มม./50 Mk7 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5700
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 36 %
Damage per Salvo 51 300
Damage per Minute 102 600
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13500
Damage per Salvo 121 500
Damage per Minute 243 000
ปืนของชุดปืนรอง
ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิง 7 km
127 มม. HE Type0 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 8 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2100
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
155 มม. AP/APC Type91 - กระสุนเจาะเกราะ
อัตราการยิง 5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 3300

ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิง 6 km
127 mm HE Mk32 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 10 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1800
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 5 %

ป้อมปืนรอง 13
ระยะการยิง 7 km
127 มม. HE Type0 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 10 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2100
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
155 มม. AP/APC Type91 - กระสุนเจาะเกราะ
อัตราการยิง 5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 3300

ป้อมปืนรอง 8
ระยะการยิง 5 km
134 mm HE Mk IC - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 9 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1900
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %

ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิง 7 km
150 มม. Spr.Gr. L/4.5 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 8 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1700
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
105 มม. Spr.Gr. Kz. - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 17.9 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1300
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 9 %

ป้อมปืนรอง 15
ระยะการยิง 7.5 km
152 มม. HE OEA Mle 1937 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2200
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 12 %
100 มม. HE OEA Mle 1928 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 15 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1400
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 6 %

ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิง 6 km
127 มม. HE Mk32 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 10 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1800
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 5 %
ปตอ.
44

ฐานปตอ. 20
13 มม./76 Type93 Twin
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 7
ระยะการยิง 1.2 km
25 มม./60 Type96 Triple mod. 1
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 73
ระยะการยิง 3.1 km
127 มม./40 Type89 A1 mod. 2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 60
ระยะการยิง 5 km
82

ฐานปตอ. 59
40 mm Bofors Mk2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 317
ระยะการยิง 3.5 km
20 mm Oerlikon Mk20
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 176
ระยะการยิง 2 km
127 mm/38 Mk32
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 151
ระยะการยิง 5 km
66

ฐานปตอ. 64
25 มม./60 Type96 Triple mod. 1
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 170
ระยะการยิง 3.1 km
25 มม./60 Type96 mod. 1
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 43
ระยะการยิง 3.1 km
127 มม./40 Type89 A1 mod. 2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 121
ระยะการยิง 5 km
76

ฐานปตอ. 28
40 mm Bofors Mk IV
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 136
ระยะการยิง 3.5 km
40 mm Bofors Mk VI
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 291
ระยะการยิง 3.5 km
40 mm Bofors Mk VII
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 34
ระยะการยิง 3.5 km
134 mm/50 QF Mk I
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 64
ระยะการยิง 4.5 km
134 mm/50 QF Mk I
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 64
ระยะการยิง 4.5 km
71

ฐานปตอ. 40
37 มม. Flak LM/42
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 267
ระยะการยิง 3.5 km
20 มม. Flakvierling 38
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 38
ระยะการยิง 2 km
105 มม. L/65 Dop. L. C/38
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 132
ระยะการยิง 4.5 km
65

ฐานปตอ. 37
37 มม./70 ACAD Mle 1936
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 145
ระยะการยิง 3.5 km
25 มม./60 CAD Mle 1939
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 56
ระยะการยิง 3.1 km
100 มม./45 Mle 1933
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 81
ระยะการยิง 5 km
152 มม./55 Mle 1936
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 24
ระยะการยิง 5 km
81

ฐานปตอ. 61
40 มม. Bofors Mk2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 302
ระยะการยิง 3.5 km
20 มม. Oerlikon Mk20
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 195
ระยะการยิง 2 km
127 มม./38 Mk32
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 151
ระยะการยิง 5 km
ความคล่องตัว
31

ความเร็วสูงสุด 27 knots
รัศมีการเลี้ยว 900 m
เวลาการหันหางเสือ 18.7 s
51

ความเร็วสูงสุด 33 knots
รัศมีการเลี้ยว 920 m
เวลาการหันหางเสือ 19.4 s
34

ความเร็วสูงสุด 28 knots
รัศมีการเลี้ยว 890 m
เวลาการหันหางเสือ 19.7 s
41

ความเร็วสูงสุด 29.5 knots
รัศมีการเลี้ยว 830 m
เวลาการหันหางเสือ 15.8 s
41

ความเร็วสูงสุด 30 knots
รัศมีการเลี้ยว 940 m
เวลาการหันหางเสือ 17.5 s
42

ความเร็วสูงสุด 30.4 knots
รัศมีการเลี้ยว 910 m
เวลาการหันหางเสือ 23.2 s
51

ความเร็วสูงสุด 33 knots
รัศมีการเลี้ยว 920 m
เวลาการหันหางเสือ 19.5 s
การซ่อนพราง
11

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 16 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 18 km
23

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 14.2 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 16.2 km
7

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 15.7 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 19.3 km
30

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 13.1 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 15.3 km
14

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 16 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 17.3 km
19

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 15.1 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 16.7 km
23

ระยะการตรวจจับจากทางอากาศ 14.2 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 16.2 km
การรบ 116 092 1 965 025 2 429 214 396 056 2 929 902 82 673 3 796 979
อัตราการชนะ 56.56% 54.05% 48.63% 51.82% 49.05% 53.55% 48.89%
ความเสียหาย 89 101 68 473 56 705 74 949 57 203 79 248 59 001
Destroyed warships 0.93 0.82 0.63 0.73 0.64 0.94 0.68
Experience 1 683 1 624 1 340 1 552 1 286 1 682 1 320
เครื่องบินที่ถูกทำลาย 0.56 2.65 1.32 1.63 1.7 1.73 2.5
Kills / deaths 2 1.42 1.05 1.61 1.08 1.76 1.19