Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu

Warships compare" class="btn btn-default"/>

All warships in top configuration

Bourgogne

ฝรั่งเศส, เรือประจัญบาน, ระดับ X

Conqueror

สหราชอาณาจักร, เรือประจัญบาน, ระดับ X

République

ฝรั่งเศส, เรือประจัญบาน, ระดับ X

Großer Kurfürst

เยอรมนี, เรือประจัญบาน, ระดับ X

Montana

สหรัฐอเมริกา, เรือประจัญบาน, ระดับ X

Yamato

ญี่ปุ่น, เรือประจัญบาน, ระดับ X
ความสามารถอยู่รอด
94

ความสามารถอยู่รอด 74 700
100

ความสามารถอยู่รอด 82 900
100

ความสามารถอยู่รอด 92 400
100

ความสามารถอยู่รอด 105 800
100

ความสามารถอยู่รอด 96 300
100

ความสามารถอยู่รอด 97 200
ปืนใหญ่
95

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 11
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 24.8 km
การกระจายสูงสุด 309 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 36 s
อัตราการยิง 2.1 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 28.6 s
ชุดปืนหลัก
380 มม./45 Mle 1935 3 x 4
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5400
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 36 %
Damage per Salvo 64 800
Damage per Minute 136 080
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 11900
Damage per Salvo 142 800
Damage per Minute 299 880
94

ป้อมปืนหลัก 4
ป้อมปืนรอง 8
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 24.3 km
การกระจายสูงสุด 302 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 45 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
419 mm/45 Mk II 4 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 7200
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 48 %
Damage per Salvo 86 400
Damage per Minute 172 800
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13000
Damage per Salvo 156 000
Damage per Minute 312 000
100

ป้อมปืนหลัก 2
ป้อมปืนรอง 11
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 26.1 km
การกระจายสูงสุด 321 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 36 s
อัตราการยิง 2.5 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 24 s
ชุดปืนหลัก
431 มม./50 Mle 1940 2 x 4
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 6300
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 48 %
Damage per Salvo 50 400
Damage per Minute 126 000
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 14500
Damage per Salvo 116 000
Damage per Minute 290 000
91

ป้อมปืนหลัก 4
ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 20.6 km
การกระจายสูงสุด 267 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 40 s
อัตราการยิง 1.9 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 31.6 s
ชุดปืนหลัก
420 มม. L/48 Drh LC/40 4 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5000
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 41 %
Damage per Salvo 60 000
Damage per Minute 114 000
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13500
Damage per Salvo 162 000
Damage per Minute 307 800
94

ป้อมปืนหลัก 4
ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 23.6 km
การกระจายสูงสุด 296 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 45 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
406 mm/50 Mk7 4 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 5700
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 36 %
Damage per Salvo 68 400
Damage per Minute 136 800
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 13500
Damage per Salvo 162 000
Damage per Minute 324 000
89

ป้อมปืนหลัก 3
ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิงชุดปืนใหญ่หลัก 26.6 km
การกระจายสูงสุด 275 m
เวลาในการหมุน 180 องศา 72 s
อัตราการยิง 2 นัด/นาที
เวลาการบรรจุ 30 s
ชุดปืนหลัก
460 mm/45 Type94 3 x 3
กระสุนระเบิด
ความเสียหายสูงสุด 7300
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 35 %
Damage per Salvo 65 700
Damage per Minute 131 400
กระสุนเจาะเกราะ
ความเสียหายสูงสุด 14800
Damage per Salvo 133 200
Damage per Minute 266 400
ปืนของชุดปืนรอง
ป้อมปืนรอง 11
ระยะการยิง 7.5 km
127 มม. HE Mark 41 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 15 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1800
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 9 %
152 มม. HE OEA Mle 1937 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 7.5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2200
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 12 %

ป้อมปืนรอง 8
ระยะการยิง 6 km
134 mm HE Mk IC - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 9 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1900
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %

ป้อมปืนรอง 11
ระยะการยิง 8 km
127 มม. HE Mark 41 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 15 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1800
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 9 %
152 มม. HE OEA Mle 1937 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 7.5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2200
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 12 %

ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิง 7 km
150 มม. Spr.Gr. L/4.5 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 8 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1700
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
128 มม. Spr.Gr. Kz. - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 12 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1500
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 5 %

ป้อมปืนรอง 10
ระยะการยิง 6 km
127 mm HE Mk41 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 15 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 1800
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 9 %

ป้อมปืนรอง 14
ระยะการยิง 7 km
127 mm HE Type0 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 10 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2100
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
127 mm HE Type0 - กระสุนระเบิด
อัตราการยิง 12 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 2100
โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมาย 8 %
155 mm AP/APC Type91 - กระสุนเจาะเกราะ
อัตราการยิง 5 นัด/นาที
ความเสียหายสูงสุด 3300
ปตอ.
90

ฐานปตอ. 35
20 มม./70 Mk4
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 14
ระยะการยิง 2 km
57 มม./60 ACAD Mle 1951
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 305
ระยะการยิง 4.5 km
20 มม./70 Mk20
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 48
ระยะการยิง 2 km
152 มม./55 Mle 1950
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 33
ระยะการยิง 5 km
127 มม./54 Mle 1948
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 125
ระยะการยิง 5.2 km
82

ฐานปตอ. 35
40 mm STAAG
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 101
ระยะการยิง 3.5 km
40 mm Bofors Mk VI
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 321
ระยะการยิง 3.5 km
40 mm Bofors Mk VII
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 104
ระยะการยิง 3.5 km
134 mm/50 Mk I
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 68
ระยะการยิง 5.2 km
89

ฐานปตอ. 23
57 มม./60 ACAD Mle 1951
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 305
ระยะการยิง 4.5 km
152 มม./55 Mle 1950
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 33
ระยะการยิง 5 km
127 มม./54 Mle 1948
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 125
ระยะการยิง 5.2 km
82

ฐานปตอ. 28
20 มม. Flakvierling 38
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 62
ระยะการยิง 2 km
55 มม. L/77 Gerät 58 Zwilling
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 195
ระยะการยิง 5 km
128 มม. L/61 SK C/42
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 124
ระยะการยิง 5.2 km
84

ฐานปตอ. 70
40 mm Bofors Mk2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 317
ระยะการยิง 3.5 km
20 mm Oerlikon Mk4
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 72
ระยะการยิง 2 km
20 mm Oerlikon Mk20
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 121
ระยะการยิง 2 km
127 mm/54 Mk41
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 157
ระยะการยิง 5.2 km
69

ฐานปตอ. 58
25 mm/60 Type96 Triple mod. 2
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 280
ระยะการยิง 3.1 km
127 mm/40 Type89 A1
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 60
ระยะการยิง 5 km
127 mm/40 Type89 A1 mod. 3
ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อวินาที 60
ระยะการยิง 5 km
ความคล่องตัว
48

ความเร็วสูงสุด 32 knots
รัศมีการเลี้ยว 910 m
เวลาการหันหางเสือ 16.6 s
39

ความเร็วสูงสุด 29.5 knots
รัศมีการเลี้ยว 940 m
เวลาการหันหางเสือ 17.3 s
41

ความเร็วสูงสุด 30 knots
รัศมีการเลี้ยว 980 m
เวลาการหันหางเสือ 18.3 s
41

ความเร็วสูงสุด 30 knots
รัศมีการเลี้ยว 1050 m
เวลาการหันหางเสือ 19.4 s
41

ความเร็วสูงสุด 30 knots
รัศมีการเลี้ยว 950 m
เวลาการหันหางเสือ 22.2 s
31

ความเร็วสูงสุด 27 knots
รัศมีการเลี้ยว 900 m
เวลาการหันหางเสือ 22.1 s
การซ่อนพราง
19

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 15.1 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 16.7 km
27

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 15.7 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 14.8 km
9

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 16.8 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 18 km
5

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 18.7 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 18.2 km
12

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 16.1 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 17.8 km
11

ระยะการถูกตรวจจับจากทางอากาศ 16 km
ระยะการตรวจจับบนพื้นน้ำ 18 km
การรบ 5 442 1 396 803 1 159 328 4 798 648 4 377 569 5 588 350
อัตราการชนะ 61.64% 50.36% 50.35% 50.04% 49.24% 49.04%
ความเสียหาย 128 415 100 601 91 120 80 443 81 850 85 921
Destroyed warships 1.38 0.81 0.92 0.84 0.86 0.81
Experience 2 447 1 710 1 690 1 508 1 635 1 670
เครื่องบินถูกทำลาย 1.66 1.21 1.28 1.56 1.97 1.32
Kills / deaths 3.24 1.76 1.67 1.45 1.63 1.44